gb hall of fame (distance)

Pos Distance Elevation
1 Dezellis Dezellis 615382 3,44411,299
 
2 Fluegge Fluegge 225140 1,2163,990
 
3 ashtag ashtag 220137 1,5074,944
 
4 mph mph 201125 2,6248,609
 
5 Ash1 Ash1 170105 1,3354,380
 
6 ndb50 ndb50 15697 6011,972
 
7 smithi smithi 13483 1,7925,879
 
8 Michael Kelleher Michael Kelleher 10968 3,0319,944
 
9 Nick Nick 9559 1,5104,954
 
10 davidhch davidhch 9056 1,1183,668